Hoppa till innehåll
Hem » Köpevillkor

Köpevillkor

Allmänna villkor Solarfy AB, 559251-3914

Genom att en köpare, uppdragsgivare eller kund (hädanefter ”Kunden”) sluter avtal med Solarfy AB (org. nr.: 559251-3914)(”Solarfy”), binder Kunden sig till följande allmänna villkor (”Villkoren”). Tillsammans benämns Kunden och Solarfy som ”Parterna”.

Innehållsförteckning

 1. Avtal
 2. Priser
 3. Tilläggsarbeten
 4. Produkter
 5. Installation
 6. Kostnader för leverans (transportkostnader m.m.)
 7. Risken för Varan
 8. Tid för leverans
 9. Ångerrätt
 10. Skadestånd
 11. Betalning
 12. Betalningsdröjsmål
 13. Force Majeure
 14. Produktinformation
 15. Reklamation
 16. Prisgaranti
 17. Integritetspolicy
 18. Kakor (”Cookies”)
 19. Överlåtelse
 20. Tvister
 21. Tillämplig lag
 22. Ändring av villkor
 1. Avtal

1.1 Genom att Kunden lämnar en beställning genom hemsidan www.chargefy.nu eller www.solarfy.se ingår Solarfy och Kunden ett bindande avtal. Avtalet medför betalningsförpliktelse för Kunden. Efter en beställning får Kunden en orderbekräftelse med detaljer för beställningen.

1.2 Vid Solarfys lämnade offert till Kunden föreligger en acceptfrist om 14 dagar från offertens utförandedatum, om inget annat framgår av offerten. Kunden accepterar offerten genom att skriftlig meddelande kommit Solarfy till handa eller genom att underteckna och sedermera överlämna offerten till Solarfy.

1.3 Genom Kundens beställning av produkt, tjänst, tilläggstjänster och uppdrag definieras den köpta varan (”Varan”).

1.4 Kunden har ångerrätt i vissa fall enligt lag, se vidare punkt 5 Ångerrätt.

2. Priser

2.1  Priserna på hemsidan www.chargefy.nu är inkl. moms. Priserna på hemsidan är bindande mellan Parterna om inget annat särskilt avtalats eller följer av Villkoren.

2.2 Solarfy reserverar sig för eventuella felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.3 Är inget fast pris avtalat, debiteras Kunden per löpande timme plus materialkostnader och övriga servicekostnader (löpande räkning) enligt nedan gällande prislista exkl. moms.

Tjänst och timprisPris
Byte av 1 och 3 fas-panelFr. 3999 kr
Elektriker och service585 kr/h
Framkörning och servicebil329 kr/dag
Materialkostnader+10% påslag

2.4 Är Kunden berättigad till rot-, rutavdrag eller Grön Teknik utgör priserna ovan 50 % av totala debiteringspris.

2.5 Kunden svarar för att de är berättigade till rot- eller rutavdrag samt avdrag för Grön Teknik. Solarfy ombesörjer kontakt med relevanta myndigheter. I det fall det visar sig att Kunden inte har rätt till de aktuella avdragen i sin helhet debiteras Kunden den del av ej erhållet avdrag jämte dröjsmålsränta samt en 500 kr serviceavgift. Solarfy kommer begära underlag av Kunden i form av fastighetsbeteckning, personnummer för de som avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för sitt köp och fördelningen av beloppet dem emellan om det är flera personer.

3. Tilläggsarbeten

3.1 Tilläggsarbeten, ändringsarbeten, tillkommande materialkostnader och övriga kostnader utöver parternas avtal och köpta Vara (hädanefter ”Tilläggsarbete) debiteras Kunden enligt gällande prislista på www.chargefy.nu/installation.

3.2 Solarfy är berättigad till att utföra och erhålla ersättning för Tilläggsarbeten:

 • som är nödvändiga för uppdragets utförande;
 • om priset för detta är obetydligt eller lågt i förhållande till priset i övrigt;
 • om det finns skäl att anta Kunden vill få arbetena utförda;
 • om uppgifter som Kunden lämnat eller i övrigt svarar för inte är riktiga;
 • om arbetsområdet eller andra förhållande av betydelse avviker från vad som kan förutsättas; eller
 • om övriga förhållanden avviker från vad en lekman kunnat bedöma.

3.3 Kunden ska meddelas inom skälig tid vid Tilläggsarbete.

3.4 Vid Tilläggsarbeten är Solarfy dessutom berättigad till erforderlig förlängning av tiden för arbetes utförande.

4. Produkter

4.1 Kunden ska använda Varan i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Solarfy svarar inte för skador med anledning av Kunden inte följer gällande anvisningar eller bruksanvisningar för Varan.

5. Installation

5.1 Solarfy kan enbart erbjuda installationstjänster inom sitt geografiska installationsområde. Skulle Kunden önska installation utanför detta område och Solarfy ej kan tillhandahålla installation kommer Solarfy kontakta kunden. Solarfy kommer meddela kunden utan dröjsmål ifall det visar sig att Solarfy ej kommer kunna utföra uppdraget.

5.2 Vid installation åligger det Kunden att tillse:

 • Att Kunden har inhämtat eventuella erforderligt tillstånd för installationen från fastighetsägare, myndigheter och övriga rättighetsinnehavare;
 • Att platsen för installationen är lämplig med hänsyn till utrustningens art och omfattning;
 • Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till arbetsområdet och plats för installation; och
 • Att nödvändigt förarbete och grundarbete har utförts för att möjliggöra installation.

5.3 Brister Kunden i sitt skyldigheter ovan kan Solarfy vara berättigad till Tilläggsarbete enligt punkt 2.

6. Kostnader för leverans (transportkostnader m.m.)

6.1 Vid köp av installationspaket ansvarar Solarfy för transportkostnader och andra kostnader för Varan som uppkommer före avlämnandet och som inte bror på att avlämnandet har försenats till följd av något förhållande på Kundens sida. I övriga fall ansvarar Kunden för transportkostnader.

7. Risken för varan

7.1 Ifall Kunden är en konsument övergår risken för Varan har kommit i konsumentens besittning eller i någon som handlar för konsumentens räkning. I andra fall övergår risken för Varan när den har transporterats till Kundens. Varan anses överlämnad så fort den befinner sig vid eller på Kundens affärsställe.

8. Tid för leverans

8.1 Har parterna avtalat om en viss tid för avlämnande, ska Solarfy leverera Varan inom skälig tid från den tidpunkt eller efter det angivna tidsintervallet.

9. Ångerrätt

9.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument rätt att frånträda avtalet genom att meddela Solarfy inom 14 dagar från att konsumenten fått varan i sin besittning. Konsumenten samtycker till att ångerrätten upphör så fort Varan har installerats i konsumentens bostad (tjänst som har fullgjorts).

9.2 Vill konsumenten utöva sin ångerrätt ska han eller hon meddela Solarfy följande information:

 1. Meddelande att Kunden härmed frånträder köpeavtal avseende följande Vara, med specifikation på produkt och tilläggstjänst. 
 2. Namn
 3. Adress
 4. Beställningsdatum
 5. Order-id
 6. Bankkontonummer

Meddelandet kan skickas till info@solarfy.se eller med post till Själlandsgatan 56, 254 40, Helsingborg.

9.3 Utövar konsumenten sin ångerrätt ska konsumenten på egen bekostnad senast inom 14 dagar lämna eller sända tillbaka Varan till Solarfy. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om konsumenten skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

9.4 Återbetalning sker till konsumentens bankkonto när Solarfy har tagit emot Varan från konsumenten. Konsumenten är införstådd att Solarfy äger rätt att göra avdrag för:

 1. Förhöjda leveranskostnader;
 2. Varans värdeminskning; och
 3. För den del av tjänsten som delvis har utförts.

10. Skadestånd

10.1 Ifall Konsumentköplagen (2022:260) är tillämpligt mellan parterna, har inte Kunden rätt till skadestånd för förlust i näringsverksamhet enligt 6 kap. 3 § 1–2 st. samma lag. Detsamma gäller för vad som sägs i konsumenttjänstlagen (1985:716)  31 §.

10.2 I övriga fall svarar Solarfy inte för indirekt skada som orsakas Kunden på grund av avtalsbrott eller annat handlande. Solarfy svarar inte heller för förlust som Kunden tillfogas genom skada på annat än den sålda Varan. Solarfy ansvarar inte för användning av Varan och eventuell skada som uppstår på annan egendom.

10.3 Solarfys skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat till två gånger det avtalade priset.

11. Betalning

11.1 Vid beställning från hemsidan www.chargefy.nu och www.solarfy.se faktureras Kunden efter leverans. Fakturan förfaller till betalning tio kalenderdagar från fakturadatumet. I andra fall faktureras Kunden löpande för det vid fakturadatumets utförda tjänster och arbeten.

11.2 Solarfy har rätt att häva köpet och kräva skadestånd om Kunden inte betalar inom utsatt tid.

11.3 Fakturor och betalningspåminnelser skickas till Kundens e-post och anses mottagna av Kunden vid utskick.

12. Betalningsdröjsmål

12.1 Vid betalningsdröjsmål tillkommer dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 10 % med ett tillägg av vid tiden gällande referensränta enligt Riksbankens beslut.

12.2 Vid betalningspåminnelser ska näringsidkare utge ersättning om 450 kronor och konsumenter 60 kronor. Avgifter tas i övrigt ut enligt svensk lag för inkassokostnader m.m.

13. Force Majeure

13.1 Solarfy är inte ansvarig gentemot Kunden för eventuellt dröjsmål, fel eller andra förpliktelser enligt Parternas avtal på grund av omständigheter utanför Solarfys skäliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, naturkatastrofer, krig, terrorism, sjukdom, strejker, lockouter, avbrott i elektricitetsförsörjningen, pandemier, statliga åtgärder, lagändringar, myndighetsbeslut eller andra liknande händelser (”Force Majeure händelse”).

13.2 Under en Force Majeure händelse får Solarfy skjuta upp utförandet av sina åtaganden under en sådan period som är nödvändigt för att återuppta sina åtaganden efter att Force Majeure händelse har upphört.

14. Produktinformation

14.1 Solarfy reserverar sig för felskrivning och eventuella felaktigheter i lagerstatusen på hemsidan www.solarfy.se eller www.chargefy.nu som medför att Varan inte kan levereras eller inte levereras på villkoren i orderbeställningen. Varor som har utgått eller av annan anledning inte finns tillgängliga får Solarfy erbjuda alternativa varor till Kunden. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

15. Reklamation

15.1 Vid avlämnande av Varan har Kunden en skyldighet att omedelbart och noggrant kontrollera Varan.

15.2 Är Kunden en konsument får de åberopa att varan är felaktig endast om han eller hon lämnar Solarfy ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att konsumenten borde ha märkt felet (reklamation). En reklamation får i stället göras hos någon som har åtagit sig att för näringsidkarens räkning avhjälpa fel på varan eller hos den som enligt 1 kap. 4 § konsumentköplagen har förmedlat köpet.

15.3 Kunden ska omedelbart skriftligen reklamera fel från det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Kunden förlorar sin rätt att åberopa att Varan är felaktig om Kunden inte reklamerar inom tio dagar från leverans.

16. Prisgaranti

16.1 Solarfy erbjuder prisgaranti åt alla Kunder som beställer installation av laddbox från oss. Prisgarantin innebär att Solarfy matchar marknadens lägsta pris vid installation av våra laddboxar under motsvarande förhållanden. Vi matchar det totala priset för laddboxen och installationen, dvs. baspriset för laddbox och installationen med eventuella tilläggskostnader som tillkommer på den enskilda installationen, såsom material, frakt, utkörning och serviceavgifter. Prisgarantin gäller inte vid köp av laddbox eller tillbehör utan installation. Med pris avses före grön teknik avdrag.

16.2 Prisgarantin ska göras gällande av Kunden senast dagen innan installationen utförs. Prisgarantin gäller även om konkurrenter har kampanj på installationspriset, dock under förutsättning att kampanjen gäller för alla. Prisgarantin gäller inte på personliga rabattkoder, mängdrabatter, rabatt vid val av tilläggsavtal och volymbeställningar. Prisgarantin gäller enbart vid vår Standardinstallation och inte vid Expresstjänsten. Prisgarantin gäller bara om konkurrenten säljer samma laddbox (märke och modell) och utför installation i samma installationsområde som Solarfy. Konkurrenten ska erbjuda liknande villkor som Solarfy, bl.a. begära betalat efter installationen och inte förskottsbetalning.

16.3 Önskar Kunden göra prisgarantin gällande ska Kunden hitta en uppriktig konkurrent som (i) försäljer laddboxar och (ii) utför installationer inom samma installationsområde som Solarfy. Konkurrenten ska bedriva sin verksamhets i Sverige och vara en svensk juridisk person med säte i Sverige. Dessutom ska konkurrenten uppvisa omsättning i Sverige och följa de lagar som gäller. Vidare behöver konkurrenten vara anträffbar när det gäller garantier och service för svenska konsumenter. Du ska kunna dokumentera konkurrentens lägre pris och att produkten och tjänsten finns tillgängliga och kan köpas till samma pris. Skicka ett mejl till kontakt@chargefy.nu med en skärmdump och länk till konkurrentens hemsida där deras prislista framgår. Tänk på att vi matchar det totala priset av installationen, laddbox, avgifter och andra tilläggskostnader. Om prisgarantin kan göras gällande matchar vi priset i din faktura.

17. Integritetspolicy

17.1 Solarfy värnar om dina personuppgifter och eftersträvar att ombesörja en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Där beskriver vi också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig eller begära rättelse, ändring eller bli glömd får du vänligen kontakta oss. Vi hanterar ärendet skyndsamt. Läs hela vår integritetspolicy.

18. Kakor (”Cookies”)

18.1 Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

19. Överlåtelse

19.1 Solarfy har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som föranleds av Parternas avtal. Kunden får ej överlåta sina rättigheter och skyldigheter utan samtycke från Solarfy. Vidare har Solarfy rätt att låta en underleverantör fullgöra Solarfys förpliktelser som följer av Parternas avtal.

20. Tvister

20.1  Vid tvist parterna emellan är Helsingborgs tingsrätt behörig domstol.

21. Tillämplig lag

21.1 Svensk lag är tillämplig mellan Parterna.

22. Ändring av villkor

22.1 Solarfy äger rätt att ändra dessa villkor utan uppskov och underrättelse. Ändringar av villkoren publiceras på Solarfys hemsida. Villkoren anses accepterade i samband med att Parterna ingår avtal.

Senaste ändringen: 2023-08-07