Hoppa till innehåll
Hem » Köpevillkor

Köpevillkor

Allmänna villkor för Chargefy by Solarfy AB, 559251-3914

Genom att Du (hädanefter ”Kunden”) sluter avtal med Solarfy AB (org. nr.: 559251-3914)(”Chargefy”), binder Kunden sig till följande allmänna villkor (”Villkoren”). Tillsammans benämns Kunden och Chargefy för ”Parterna”.

Innehållsförteckning

 1. Avtal
 2. Priser
 3. Installation
 4. Produkter
 5. Kostnader för leverans (transportkostnader m.m.)
 6. Risken för Varan
 7. Tid för leverans
 8. Ångerrätt
 9. Skadestånd
 10. Betalning
 11. Betalningsdröjsmål
 12. Force Majeure
 13. Produktinformation
 14. Reklamation
 15. Prisgaranti
 16. Integritetspolicy
 17. Kakor (”Cookies”)
 18. Överlåtelse
 19. Tvister
 20. Tillämplig lag
 21. Ändring av villkor
 1. Avtal

1.1 Genom att Kunden beställer på hemsidan www.chargefy.nu, eller skriftligen genom e-post eller SMS, ingår Chargefy och Kunden ett bindande avtal. Avtalet medför betalningsförpliktelse för Kunden. Efter en beställning får Kunden en orderbekräftelse med detaljer för beställningen.

1.2 Vid Chargefys lämnade offert till Kunden föreligger en acceptfrist om sju dagar från offertens utförandedatum, om inget annat framgår av offerten. Kunden accepterar offerten genom att skriftlig meddelande kommit Chargefy till handa.

1.3 Genom Kundens beställning av produkter och installation definieras den köpta varan (”Varan”).

1.4 Kunden har ångerrätt i vissa fall enligt lag, se vidare punkt 8 Ångerrätt.

1.5 Vill Chargefy inte leverera enligt orderbekräftelse eller Kundens beställning ska Chargefy meddela kunden senast 96h från det att Kunden lämnat en beställning, med förslag på ändrad beställning eller att beställningen får avbokas.

2. Priser

2.1 Priserna på hemsidan www.chargefy.nu är inklusive moms och gäller efter Grön Teknik-avdraget. Priserna på hemsidan är bindande mellan Parterna om inget annat särskilt avtalats eller följer av Villkoren. Chargefy reserverar sig för eventuella felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.2 Är inget fast pris avtalat, eller i övrigt om Parterna inte avtal om priset för det utförda arbetet, t.ex. vid felsökning på plats eller fjärrledes, användarsupport m.m., debiteras Kunden per löpande timme plus materialkostnader och övriga servicekostnader (löpande räkning) enligt nedan gällande prislista exkl. moms.

Tjänst och timprisPris
Elektriker och support725 kr/h
Framkörning och servicebil329 kr/dag
Materialkostnader+10% påslag

Är Kunden berättigad till rot-, rutavdrag eller Grön Teknik utgör priserna ovan 50 % av totala debiterade priset.

2.3 Kunden svarar för att han eller hon är berättigade till rot- eller rutavdrag samt avdrag för Grön Teknik. Chargefy ombesörjer kontakt med relevanta myndigheter. I det fall det visar sig att Kunden inte har rätt till de aktuella avdragen i sin helhet debiteras Kunden den del av ej erhållet avdrag jämte dröjsmålsränta enligt punkt 12 samt en 500 kr serviceavgift. Chargefy kommer begära underlag av Kunden i form av fastighetsbeteckning och personnummer för de som avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för sitt köp och fördelningen av beloppet dem emellan om det är flera personer.

3. Installation

3.1 Chargefy kan enbart erbjuda installationstjänster inom sitt geografiska installationsområde. Skulle Kunden önska installation utanför detta område och Chargefy ej kan tillhandahålla installation kommer Chargefy kontakta kunden.

3.2 Chargefy är stolta över att installationsarbetet utförs av egna anställda auktoriserade elektriker. Chargefy (”Solarfy AB”) är ett auktoriserat elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket och följer gällande lag och föreskrifter för elinstallationsarbete.

3.3 Det är viktigt att Chargefy får rätt information för början så att vi kan utföra din beställning så snabbt och smidigt som möjligt. Innan installation ska Kunden:

i) ha inhämtat eventuell erforderligt tillstånd för installationen från fastighetsägare, myndigheter och övriga rättighetsinnehavare;

ii) se till att platsen för installationen är lämplig med hänsyn till utrustningens art och omfattning;

iii) ombesörja att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till arbetsområdet och plats för installation;

iv) ha meddelat minst en dag innan installationsdatumet gällande fastighetsbeteckning, personnummer och bilder för installationen enligt Chargefys lathund; och

v) ha utfört nödvändigt förarbete och grundarbete för att möjliggöra installation.

3.4 Kan Chargefy inte utföra installationen med anledning ett förhållande som kan hänföras till Kunden tar Chargefy ut en bomkörningsavgift på 1 500 kr inkl. moms.

3.5 Ibland kan det förekomma att installationen blir mer omfattande än den Standardinstallation Chargefy erbjuder. Det kan då innebära tilläggsarbeten och material utöver vad som ingår enligt Kundens orderbekräftelsen eller beställning (”Tilläggsarbete”). Vanliga tilläggsarbeten är extra kabelmeter eller en s.k. kapsling om det inte finns plats i den befintliga elcentralen. Dessa Tilläggsarbeten debiteras Kunden enligt gällande prislista som finns på vår hemsida.

3.6 För att utföra installationen så snabbt och effektivt som möjligt är Chargefy berättigad till att utföra och erhålla ersättning för Tilläggsarbeten:

i) som är nödvändiga för installationens utförande enligt Kundens anvisningar;

ii) om priset för detta är obetydligt eller lågt i förhållande till priset i övrigt;

iii) om det finns skäl att anta Kunden vill få arbetena utförda;

iv) om uppgifter som Kunden lämnat eller i övrigt svarar för enligt punkt 3.3 inte är riktiga; eller

v) om arbetsområdet eller andra förhållande av betydelse avviker från vad som i allmänhet kan förutsättas;

3.7 Chargefy strävar alltid att vara transparant med Kunden gällande tilläggskostnader. Chargefy strävar att informera kunden om Tilläggsarbetena skulle överstiga 30 % av priset. Oavsett Tilläggsarbetens totala kostnad är Chargefy berättigad till att utföra och erhålla ersättning för Tilläggsarbeten som är nödvändiga för installationen. Det kan bero på nödvändiga byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder för att installationen kan kunna genomföras med nödvändiga åtgärder för att förhindra skador på person eller egendom samt enligt lagkrav för installationen. 

3.8 Vid Tilläggsarbeten är Chargefy dessutom berättigad till erforderlig förlängning av tiden för arbetes utförande.

3.9 Bokade installationer kan ombokas utan extra kostnad upp till två arbetsdagar innan bokad installationsdag. Således måste en bokad tid på torsdag senast ombokas på måndag. Ombokade installationer mindre än två arbetsdagars framförhållning debiteras 1 000 kr inkl. moms.

4. Produkter

4.1 Kunden ska använda Varan i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Chargefy svarar inte för skador med anledning av Kunden inte följer gällande anvisningar eller bruksanvisningar för Varan.

4.2 Chargefy strävar efter att produktbeskrivningar och annat tjänsteutbud är korrekt och uppdaterat. Chargefy kan som återförsäljare och installatör inte garantera produkternas funktion och tjänsteutbud i övrigt. Är Kund osäker på en viss produkts funktionalitet är Kunden välkommen att kontakta Chargefy för rådgivning eller producenten direkt.

4.3 Kunden ska läsa medföljande bruksanvisningar och i övrigt informera sig över Varan och dess funktioner. Chargefy tar inget ansvar för Kundens okunskap för hur produkten används. Ifall Kunden reklamerar fel som visar sig vara Kundens eget vållande, bland annat men inte begränsat till, felaktiga inställningar på laddbox, lastbalanserare, bil, eller övrig användning och inställning av elanläggning, debiteras Kunden för felsökande och arbete enligt gällande prislista.

5. Kostnader för leverans (transportkostnader m.m.)

5.1 Vid köp av ett installationspaket ansvarar Chargefy för transportkostnader och andra kostnader för Varan som uppkommer före avlämnandet och som inte bror på att avlämnandet har försenats till följd av något förhållande på Kundens sida. I övriga fall ansvarar Kunden för transportkostnader.

6. Avlämnade och risk för varan

6.1 Ifall Kunden är en konsument övergår risken för Varan när den kommit i konsumentens besittning eller i någon som handlar för konsumentens räkning. I andra fall övergår risken när Varan överlämnats till transportören som ska ombesörja transporten till Kunden.

6.2 Kunden medgiver att Varan är avlämnad (och i Kundens besittning) när den placerats på Kundens villatomt, framför Kundens entrédörr eller vid Kundens affärsställe.

7. Tid för leverans

7.1 Har parterna avtalat om en viss tid för avlämnande, ska Chargefy leverera Varan inom skälig tid från den tidpunkt eller efter det angivna tidsintervallet.

8. Ångerrätt

8.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument rätt att frånträda avtalet genom att meddela Chargefy inom 14 dagar från att konsumenten fått varan i sin besittning. Konsumenten samtycker till att ångerrätten upphör så fort Varan har installerats i konsumentens bostad (tjänst som har fullgjorts).

8.2 Vill konsumenten utöva sin ångerrätt ska han eller hon meddela Chargefy följande information:

 1. Meddelande att Kunden härmed frånträder köpeavtal avseende följande Vara, med specifikation på produkt och tilläggstjänst. 
 2. Namn
 3. Adress
 4. Beställningsdatum
 5. Order-id
 6. Bankkontonummer

Meddelandet kan skickas till kontakt@chargefy.nu eller med post till Själlandsgatan 56, 254 40, Helsingborg.

8.3 Utövar konsumenten sin ångerrätt ska konsumenten på egen bekostnad senast inom 14 dagar lämna eller sända tillbaka Varan till Chargefy. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om konsumenten skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

8.4 Återbetalning sker till konsumentens bankkonto när Chargefy har tagit emot Varan från konsumenten. Konsumenten är införstådd att Chargefy äger rätt att göra avdrag för:

 1. Förhöjda leveranskostnader;
 2. Varans värdeminskning; och
 3. För den del av tjänsten som delvis har utförts.

9. Ansvar

9.1 Ifall Konsumentköplagen (2022:260) är tillämpligt mellan parterna, har inte Kunden rätt till skadestånd för förlust i näringsverksamhet enligt 6 kap. 3 § 1–2 st. samma lag. Detsamma gäller för vad som sägs i konsumenttjänstlagen (1985:716)  31 §.

9.2 I övriga fall svarar Chargefy inte för indirekt skada som orsakas Kunden på grund av avtalsbrott eller annat handlande. Chargefy svarar inte heller för förlust som Kunden tillfogas genom skada på annat än den sålda Varan. Chargefy ansvarar inte för användning av Varan och eventuell skada som uppstår på annan egendom.

9.3 Chargefys skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat till två gånger det avtalade priset.

9.4 Chargefy ansvarar inte för fel, avbrott eller liknande som kan hänföras till andra tjänsteleverantörer, bl.a. elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer. Inte heller ansvarar Chargefy för överbelastningar på elanläggning vid brukande av laddbox, om inte Kunden beställt erforderliga uppsäkringar och uppgradering av elanläggningens kapacitet.

9.5 Chargefy ansvar inte för skada eller försluter som Kunden drabbas av med anledning av felaktigt handhavande av produkter och utrustning, bl.a. felaktig laddning, datavirus och felaktiga inställningar.

9.6 Kunden ska se till att elbilen är kompatibel med laddbox och tillhörande utrustning. Chargefy ansvarar inte för skador som uppstår på elbilen eller annan egendom ifall laddbox och utrustning inte är kompatibel.

10. Betalning

10.1 Kunden faktureras efter leverans av Varan. Fakturan förfaller till betalning tio kalenderdagar från fakturadatumet. I andra fall faktureras Kunden löpande för det vid fakturadatumets utförda tjänster och arbeten.

10.2 Fakturor och betalningspåminnelser skickas till Kundens e-post och anses mottagna av Kunden när e-posten skickats av Chargefy.

11. Betalningsdröjsmål

11.1 Vid betalningsdröjsmål tillkommer dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 10 % med ett tillägg av vid tiden gällande referensränta enligt Riksbankens beslut.

11.2 Är Kunden i dröjsmål med betalning och fakturabeloppet även inkluderar Grön Teknik- eller annat skatteavdrag är Chargefy berättigad till dröjsmålsränta enligt punkt 11.1 för belopp som avser Grön Teknik- och ROT-avdrag.

11.3 Vid betalningspåminnelser ska näringsidkare utge ersättning om 450 kronor och konsumenter 60 kronor. Avgifter tas i övrigt ut enligt svensk lag för inkassokostnader m.m.

12. Force Majeure

12.1 Chargefy är inte ansvarig gentemot Kunden för eventuellt dröjsmål, fel eller andra förpliktelser enligt Parternas avtal på grund av omständigheter utanför Chargefys skäliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, naturkatastrofer, krig, terrorism, sjukdom, strejker, lockouter, avbrott i elektricitetsförsörjningen, pandemier, statliga åtgärder, lagändringar, myndighetsbeslut eller andra liknande händelser (”Force Majeure händelse”).

12.2 Under en Force Majeure händelse får Chargefy skjuta upp utförandet av sina åtaganden under en sådan period som är nödvändigt för att återuppta sina åtaganden efter att Force Majeure händelse har upphört.

13. Produktinformation

13.1 Chargefy reserverar sig för felskrivning och eventuella felaktigheter i lagerstatusen på hemsidan www.Solarfy.se eller www.chargefy.nu som medför att Varan inte kan levereras eller inte levereras på villkoren i orderbeställningen. Varor som har utgått eller av annan anledning inte finns tillgängliga får Chargefy erbjuda alternativa varor till Kunden. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

14. Reklamation

14.1 Vid avlämnande av Varan har Kunden en skyldighet att omedelbart och noggrant kontrollera Varan.

14.2 Är Kunden en konsument får de åberopa att varan är felaktig endast om han eller hon lämnar Chargefy ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att konsumenten borde ha märkt felet (reklamation). En reklamation får i stället göras hos någon som har åtagit sig att för näringsidkarens räkning avhjälpa fel på varan eller hos den som enligt 1 kap. 4 § konsumentköplagen har förmedlat köpet.

14.3 Kunden ska omedelbart skriftligen reklamera fel från det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Kunden förlorar sin rätt att åberopa att Varan är felaktig om Kunden inte reklamerar inom tio dagar från leverans.

15. Prisgaranti

15.1 Chargefy erbjuder prisgaranti åt alla Kunder som beställer installation av laddbox från oss. Prisgarantin innebär att Chargefy matchar marknadens lägsta pris vid installation av våra laddboxar under motsvarande förhållanden. Vi matchar det totala priset för laddboxen och installationen, dvs. baspriset för laddbox och installationen med eventuella tilläggskostnader som tillkommer på den enskilda installationen, såsom material, frakt, utkörning och serviceavgifter. Prisgarantin gäller inte vid köp av laddbox eller tillbehör utan installation. Med pris avses före grön teknik avdrag.

15.2 Prisgarantin ska göras gällande av Kunden senast dagen innan installationen utförs. Prisgarantin gäller även om konkurrenter har kampanj på installationspriset, dock under förutsättning att kampanjen gäller för alla. Prisgarantin gäller inte på personliga rabattkoder, mängdrabatter, rabatt vid val av tilläggsavtal och volymbeställningar. Prisgarantin gäller enbart vid vår Standardinstallation och inte vid Expresstjänsten. Prisgarantin gäller bara om konkurrenten säljer samma laddbox (märke och modell) och utför installation i samma installationsområde som Chargefy. Konkurrenten ska erbjuda liknande villkor som Chargefy, bl.a. begära betalat efter installationen och inte förskottsbetalning.

15.3 Önskar Kunden göra prisgarantin gällande ska Kunden hitta en uppriktig konkurrent som (i) försäljer laddboxar och (ii) utför installationer inom samma installationsområde som Chargefy. Konkurrenten ska bedriva sin verksamhets i Sverige och vara en svensk juridisk person med säte i Sverige. Dessutom ska konkurrenten uppvisa omsättning i Sverige och följa de lagar som gäller. Vidare behöver konkurrenten vara anträffbar när det gäller garantier och service för svenska konsumenter. Du ska kunna dokumentera konkurrentens lägre pris och att produkten och tjänsten finns tillgängliga och kan köpas till samma pris. Skicka ett mejl till kontakt@chargefy.nu med en skärmdump och länk till konkurrentens hemsida där deras prislista framgår. Tänk på att vi matchar det totala priset av installationen, laddbox, avgifter och andra tilläggskostnader. Om prisgarantin kan göras gällande matchar vi priset i din faktura.

16. Integritetspolicy

16.1 Chargefy värnar om dina personuppgifter och eftersträvar att ombesörja en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Där beskriver vi också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig eller begära rättelse, ändring eller bli glömd får du vänligen kontakta oss. Vi hanterar ärendet skyndsamt. Läs hela vår integritetspolicy.

17. Kakor (”Cookies”)

17.1 Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

18. Överlåtelse

18.1 Chargefy har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som föranleds av Parternas avtal. Kunden får ej överlåta sina rättigheter och skyldigheter utan samtycke från Chargefy. Vidare har Chargefy rätt att låta en underleverantör fullgöra Chargefys förpliktelser som följer av Parternas avtal.

19. Tvister

19.1  Vid tvist parterna emellan är Helsingborgs tingsrätt behörig domstol.

20. Tillämplig lag

20.1 Svensk lag är tillämplig mellan Parterna.

21. Ändring av villkor

21.1 Chargefy äger rätt att ändra dessa villkor utan uppskov och underrättelse. Ändringar av villkoren publiceras på Chargefys hemsida. Ändrade villkor anses accepterade i samband med att Parterna ingår avtal.

Senast ändrad 2023-11-19